Влијанието на монетарно-кредитната и каматната политика врз економскиот раст-случајот на Република Македонија

Во овој труд се анализира ефективноста на монетарно-кредитната и каматната политика во Република Македонија. Имено, најпрво преку линеарен регресионен модел, се анализира влијането на...

ИСТРАЖУВАЊА И АНАЛИЗИ

Поврзаност на доходовната и социјалната (не)еднаквост

Во овој труд се анализира поврзаноста помеѓу доходовната и социјалната нееднаквост во Македонија преку преглед на нашиот даночниот систем и даночните политики. Исто така,...

ПРИКАЧЕТЕ ГИ ВАШИТЕ ДОКУМЕНТИ!

YEM интервјуа

ВРАБОТУВАЊЕ И ПРАКСА

Настани

За студенцките работи

Што е студент?

Етимолошкото потекло на зборот студент е од латинскиот глагол „stŭdērĕ“ што значи „да се посветува внимание на нешто“. Според тоа студент е некој којшто...