Бидете информирани за сите предавања и дебати од областа на економијата кои ќе бидат одржани во Македонија и пошироко!