Странските инвестиции vs. вработеноста во РМ

0
2072

Глобалната економија денес се соочува со голем број предизвици. Високата стапка на невработеност во многу земји преставува еден од тие предизвици. Социјалната и политичката (не)стабилност на општествата која произлегува од постоењето на високата невработеност ја потенцираат значајноста на проблемот и ја покажуваат итноста од преземање мерки кои во крајна инстанца ќе водат до искоренување на истата. Причините за високата невработеност се разни, со што се соочуваме со комплексен проблем, за чие решавање е потребна мултисекторски пристап. Неразвиените држави, меѓутоа и државите во развој, преку националните стратегии за привлекување на странски директни инвестиции се обидуваат да го надминат овој сериозен општествен проблем. Во овој труд, преку економетриска анализа се гледа поврзаноста помеѓу невработеноста и висината на странските директни инвестиции како клучен сегмент во националната економија кој овозмоува нејзин побрз раст.

Статија 1

ОДГОВОРЕТЕ

Ве молиме внесете го Вашиот коментар!
Ве молиме внесете го Вашето име овде