Влијанието на монетарно-кредитната и каматната политика врз економскиот раст-случајот на Република Македонија

Во овој труд се анализира ефективноста на монетарно-кредитната и каматната политика во Република Македонија. Имено, најпрво преку линеарен регресионен модел, се анализира влијането на...

Пазарот на хартии од вредност и COVID-19

Глобалните настани чиј чинител е пандемијата предизвикана од коронавирусот донесоа нови предизвици пред носителите на здравствените, политичките и економските одлуки. Непредвидливото однесување на економските...

Индустријата за видео игри

Индустријата за видео игри е една од најпропулзивните во економските системи во современото глобално оштество. Секојдневно се издаваат нови наслови на овој вид забавен...

Економија на колективен имунитет

Интересна идеја за спас на светската економија од моменталната рецесија се рашири веќе и во академските кругови, а која просто гласи: Платете им на...

Економетрија: Како да ја измериме економијата?

Кога сте во состојба она за кое зборувате и да го мерите, тогаш Вие и знаете нешто за него; кога нешто не можете да...

Панглосов оптимизам

Во суштината на економската наука или ако сакате – општествена дисциплина, се наоѓа стремежот на човекот за подобрување на неговата благосостојба, во најширок поим....

Инфраструктурните проекти како потенцијал за излез од економската криза

Во овој период сите дискусии се водат во насока на епидемијата која владее во светот. Во економски контекст,  главна тема се мерките кои треба...

Анализа на економската програма на ВМРО-ДПМНЕ

Ова е вториот дел од анализата на економските програми на најголемите политички субјекти во Република Македонија, која ја анализира програмата наречена „Обнова на Македонија“ на...

Анализа на економската програма на СДСМ

Изборната кампања традиционално е период кога партиите се расфрлаат со најразлични ветувања. Малку од нив се остваруваат, или дури и споменуваат по завршувањето на...

Промени во јавниот сектор

Во основа, според сопственоста економските сектори можат да се поделат на јавен и приватен сектор. Кога станува збор за ефикасноста на економските сектори, поголем...