Влијанието на монетарно-кредитната и каматната политика врз економскиот раст-случајот на Република Македонија

0
2018

Во овој труд се анализира ефективноста на монетарно-кредитната и каматната политика во Република Македонија. Имено, најпрво преку линеарен регресионен модел, се анализира влијането на монетарниот агрегат М4 врз растот на БДП, за периодот од 1994 до 2019 година, при што се покажува статистички сигнификантна позитивна врска. Понатаму, се анализира влијанието на растот на кредитите на приватниот сектор врз растот на БДП, за периодот од 1996 до 2019 година при што имаме позитивно статистички сигнификантно влијание. За периодот од 1994 до 2019 се анализира влијанието на пондерираните каматни стапки на вкупно дадените денарски кредити, при што исто така имаме статистички значајно позитивно влијание.

Ристе Костовски МСП-1

COMMENT

Please enter your comment!
Ве молиме внесете го Вашето име овде