video

What is COVID-19 (Coronavirus)?

Во декември 2019 кинеските власти го известија светот дека постои вирус кој се шири низ нивното општество. Во месеците кои следеа, тој се прошири...
video

How is money made?

Монетаризмот како економска филозофија се надоврзува на економскиот либерализам и на вербата во стабилноста на економијата како негово природно својство. Во методолошка смисла, монетаризмот...
video

Alternative use of resources

Во светот на ретките ресурси луѓето постојано се соочени со можноста да избираат помеѓу алтернативните можности за употреба на ресурсите. Доколку помеѓу разноликите алтернативи за...
video

The law of supply and demand

Индивидуалната побарувачка за определено добро претставува количина на доброто што едно лице сака и е способно да ја плати во определен временски период. Пазарната побарувачка...