YEM JOURNAL

YEM JOURNAL е место каде младите автори-економисти низ кратки текстови ги презентираат своите ставови, видувања, анализи и истражувања на актуелни теми од областа на економијата и секојдневните економски теми, проблеми и дилеми кои нè опкружуваат.

Доколку сакате вашиот труд да биде објавен на веб-порталот на YEM, потребно е истиот да го прикачите во Word или PDF формат во делот ПРИКАЧИ ДОКУМЕНТ, кој се наоѓа десно од оваа објава. Притоа треба да бидат испочитувани правилата, кои можете да ги погледнете на линкот десно доле.

Доколку имате какви било прашања, пишете ни на адресата за електронска пошта: [email protected].

Влијанието на монетарно-кредитната и каматната политика врз економскиот раст-случајот на Република Македонија

Во овој труд се анализира ефективноста на монетарно-кредитната и каматната политика во Република Македонија. Имено, најпрво преку линеарен регресионен модел, се анализира влијането на...